Koszty związane z powstaniem i rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są zróżnicowane, a ich wysokość zależy w przeważającej mierze od wysokości kapitału zakładowego powstającej spółki. „Oczywistą oczywistością” przy tym jest iż rosną one wraz ze wzrostem wysokości kapitału zakładowego.

Można wyróżnić następujące pięć kategorii kosztów:

Koszty notarialne

Umowa spółki co do zasady powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego, a zatem przed rejestracją konieczne jest poniesienie kosztów notarialnych. Jest to jedna z dwóch kategorii kosztów ściśle powiązanych z wysokością kapitału zakładowego. Zgodnie z §3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej wynoszą – dla kapitału zakładowego:

1) od 5.000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł,
2) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
3) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
4) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
5) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł,
6) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł.

Kwoty powstałe z powyższej taksy są kwotami netto, do których doliczyć należy podatek VAT w wysokości 23%. Kwoty te są stawkami maksymalnymi, toteż jest szansa, że notariusz w konkretnych okolicznościach zastosuje niższą stawkę. Dla spółki o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych taksa maksymalna wyniesie 160 zł (196,80 zł z VAT)

Do powyższego należy doliczyć 6 zł za każdą stronę wypisu aktu notarialnego zawierającego umowę spółki (7,38 z VAT) – potrzebne są 2 wypisy, co daje kwotę od około 74 zł z VAT przy 5 stronach umowy.

Do zgłoszenia spółki składanego w sądzie rejestrowym należy także załączyć uwierzytelnione notarialnie, bądź złożone wobec sądu wzory podpisów członków zarządu spółki. Opcja „notarialna” kosztuje 20 złotych za każde poświadczenie podpisu (24,60 zł z VAT). Kosztów tych można uniknąć składając podpis przed pracownikiem sądu – na przykład przy składaniu wniosku. Nie ma z tym jakichkolwiek problemów i jest wykonywane od ręki – przynajmniej w sądzie warszawskim.

Obciążenia fiskalne – podatek od czynności cywilnoprawnych


Stare łacińskie porzekadło fachowo zwane paremią brzmi Fiscus non erubescit (Skarb Państwa się nie czerwieni). Dzieje się tak również przy pobieraniu podatku od czynności cywilnoprawnych przy rejestracji spółki. Zresztą fiskus w tym przypadku nie ma wielkich powodów do wstydu z dwóch powodów – po pierwsze podatek ten w całości pobiera notariusz, będąc płatnikiem a po drugie nie jest on wysoki, gdyż wynosi wynosi 0,5 % wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszty sądowe rejestracji oraz koszty notarialne. W przypadku spółki o minimalnym, przewidzianym przepisami, kapitale zakładowym podatek wynosi około 21 złotych.

Koszty sądowe

Opłata sądowa za wniosek o rejestrację spółki z o.o. – 500 zł, płatne na rachunek sądu rejestrowego.

Koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Płatna tak jak powyżej, na rachunek właściwego sądu rejestrowego, wynosi 100 zł, można zrealizować dwie opłaty w jednym przelewie.

Koszt zgłoszenia spółki jako podatnika VAT

W zasadzie nie jest to koszt, który należałoby zaliczać do kosztów rejestracji, ale z uwagi na fakt, iż znakomita większość spółek będzie prędzej czy później płatnikiem podatku od towarów i usług, warto już wcześniej przygotować 170 zł.

 

Łączny koszt dla jednej spółki przy minimalnym kapitale zakładowym 5.000 zł – około 1100 zł.